ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

Α.΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος υπό την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ"(συντομογραφικά Σ.Φ.Σ.) με έδρα την Κοινότητα Κολλινών Μαντινείας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του Συλλόγου Σ.Φ.Σ είναι:

α) η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των μελών,

β) η καλλιέργεια του αρχαιοφίλου πνεύματος,

γ) η ανεύρεση διάσωση, διατήρηση και η εξασφάλιση του πάσης φύσεως ιστορικού και λαογραφικού υλικού της περιοχής,

δ) η διατήρηση, διαφύλαξη και διάσωση του θρησκευτικού υλικού (εικόνων, σκευών, επίπλων και άλλων συναφών εκκλησιαστικών αντικειμένων),

ε) η δημιουργία βελτίωση και ανάπτυξη του Λαογραφικού Μουσείου στην Κοινότητα Κολλινών Μαντινείας Αρκαδίας,

στ) η προστασία του οικιστικού, οικολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του Δρυμού της Σκιρίτιδας,

ζ) η ίδρυση τοπικών αλσυλλίων ή περιορισμένων δρυμών,

η) η δημιουργία ομάδων πυροπροστασίας και πυροσβεστικών σημείων,

θ) η ανεύρεση, διαφύλαξη και συνέχιση της παραδόσεως των Δημοτικών Τραγουδιών,

ι) η αναβίωση και συνέχιση των εθίμων, παραδόσεων, συνηθειών και της λαϊκής μας τέχνης, με μόνιμα λειτουργούσα έκθεση εις τον χώρο του Μουσείου,

ια) η οργάνωση χορευτικών και ωδικών εκδηλώσεων,

ιβ) η διαμόρφωση του Λόφου του Αγίου Χριστόφορου και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων στο χώρο αυτό,

ιγ) η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος με οργάνωση διαφόρων αγώνων,

ιδ) οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου,

ιε) ίδρυση μελλοντικά τηλεοπτικού καναλιού και ραδιοφωνικού σταθμού,

ιζ) και τέλος η επιδίωξη πραγματοποιήσεως συγκεντρώσεων, ομιλιών, συνεστιάσεων, εκδρομών κλπ εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.

Ειδικότερα:

3.1 Διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.

3.2 Εισηγείται σε κάθε αρμόδιο προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

3.3 Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

3.4 Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του.

3.5 Διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά, κoινωνικά κλπ

3.6 Με τη δημιουργία Μουσείου το οποίο θα στεγασθεί σε όλους τους χώρους του άνω ορόφου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Κολλινών του Νομού Αρκαδίας. Τον άνω όροφο παρεχώρησε ευγενώς προς χρήση του συλλόγου η Κοινότης Κολλινών, εξασφαλίζοντας τη συντήρηση και τη διάσωση του ιστορικού αυτού χώρου.

Αντικειμενικός σκοπός:

1) Η συγκέντρωση, από δωρεές ή αγορές και εν συνεχεία διαφύλαξη και μελέτη του ιστορικού και λαογραφικού υλικού των Κολλινών και της ευρύτερης περιοχής.

2) Η ανάπτυξη του ιστορικού και λαογραφικού Μουσείου της Κοινότητας Kολλινών Mαντινείας Αρκαδίας με τη συνεχή, ευπρεπή και απολύτως γνήσια παρουσίαση των αντικειμένων Λαϊκής Τέχνης ολόκληρης της περιοχής. Ήτοι: φορεσιές, κοσμήματα, κεντήματα, υφαντά, εικόνες, σκεύη ξυλόγλυπτα, μεταλλοβιοτεχνίες και ξυλοτεχνίες εκκλησιαστικής και κοσμικής χρήσεως. Εργαλεία τεχνιτών, βιοτεχνιών, γεωργικά εργαλεία, αρχαία εκθέματα κ.λπ.

3) Η συγκέντρωση και παρουσίαση στο Μουσείο παλαιών χειρογράφων, βιβλίων, συμβολαίων και παντός άλλου εγγράφου.

4) Η μελέτη του ιστορικού και λαογραφικού υλικού από ειδικούς.

5) Εκδόσεις μελετών που αφορούν τα ανωτέρω θέματα και συνεργασία με περιοδικά και εφημερίδες.

6) Επισκέψεις και, ξεναγήσεις σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς και παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδος.

7) Η δημιουργία εντευκτηρίου των φίλων της Ιστορίας, της Λαϊκής Τέχνης, της Βιβλιοθήκης, του Αθλητισμού, των Φίλων του Δάσους κτλ

8) Η ανάπτυξη και αναβίωση παλαιών εθίμων και συνηθειών.

9) Η σύσταση ομάδος για τη διερεύνηση του ιστορικού, λαογραφικού και φωτογραφικού υλικού, ως και η δημιουργία αρχείου.

10) Η συντήρηση και αναβίωση των παραδοσιακών τεχνών με σκοπό τη συνέχεια της λαϊκής παραδόσεως.

3.7 Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Λειτουργεί δε με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις "περί σωματείων" διατάξεις του Αστικού Κώδικος και των ειδικών "περί σωματείων" νόμων.

Ο Σύλλογος έχει αποκλειστικό πολιτιστικό χαρακτήρα με σκοπό τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποκλειομένου πολιτικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα. Λειτουργεί μόνο με τους ανωτέρω αναφερομένους σκοπούς, αποκλειομένης -τονίζομε -κάθε εκτροπής σε σκοπούς ξένους προς τους στόχους του.

Β΄. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:

4.1 Δικαίωμα εγγραφής των μελών του

4.2 Έκτακτες εισφορές των μελών του

4.3 Πόροι από παντός είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου (διοργάνωση λαχειοφόρων εορτών, παραστάσεων και εκδρομών)

4.4 Δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ. του Συλλόγου, κατά πλειοψηφία

4.5 Επιχορηγήσεις από διαφόρους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δασών, Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ) γινόμενες αποδεκτές από το Δ.Σ.

4.6 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή

Γ΄. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5ο

5.1 Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά και Επίτιμα.

α) lδρυτικά, που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Συλλόγου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.

β) Τακτικά, Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε νόμιμος πολίτης, ενδιαφερόμενος για τους σκοπούς του Συλλόγου και ο οποίος μπορεί να προσφέρει έμπρακτα και συνεχώς εργασία για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, είτε εκ της ειδικότητός του, της ιδιότητός του, της θέσεώς του ή της εργασίας που έχει επιτελέσει. Ανεξαρτήτως δε φύλου, ηλικίας και τόπου διαμονής και φυσικά κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.

γ) Επίτιμα, Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. και με έγγραφο αποδοχή τους για την οποιαδήποτε μακροχρόνια προσφορά τους σε εργασία ή σε μεγάλο αριθμό αντικείμένων προς το Μουσείο συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.

Τα Επίτιμα μέλη αναφέρονται σε ειδικό βιβλίο.

5.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., μπορούν να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές, όσοι προσφέρουν ποσό άνω των, (2.000.000) για τους ευεργέτες δρχ. δύο εκατομμυρίων και (1.000.000) ενός εκατομμυρίου για τους δωρητές. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, μπορούν να εκτιμηθούν στα ίδια ποσά. Τα ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσό θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται.

β) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονταί.

γ) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις & στα Διοικητικά Συμβούλια, έχουν δικαίωμα ψήφου, ως και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Τα μέλη με την εγγραφή τους στο Σύλλογο προσχωρούν υποχρεωτικά στις διατάξεις του Καταστατικού, συμμορφώνονται με αυτές και τις τηρούν

β) Να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα οποιαδήποτε υπηρεσία ή αποστολή ήθελε τους ανατεθεί

γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόοδο και την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου

δ) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις αυτών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών

ε) Να επιδεικνύουν καλή διαγωγή, κοσμιότητα και άψογη συμπεριφορά στο εντευκτήριο, στο γραφείο και λοιπές εκδηλώσεις και ειδικότερα να φροντίζουν για το γόητρο και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου. Η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων είναι υποχρεωτική και για όλα τα μέλη, έστω και αν αυτά είχαν μειοψηφήσει κατά την λήψη τους. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και υποδείξεις

στ) Όλα τα μέλη εκτός από τα επίτιμα υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσόν εγγραφής

ζ) Τα τακτικά μέλη με την υποβολή αιτήσεως εγγραφής τους, καταβάλουν το ποσόν των δρχ. (2.000) δύο χιλιάδων εφ' άπαξ, μη έχοντας περαιτέρω υποχρεώσεις ετήσιας συνδρομής, αλλά κατά καιρούς και αφού υπάρξει ανάγκη ενισχύσεως του Συλλόγου, προσφορά οιουδήποτε χρηματικού ποσού ή και συγκεκριμένου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μέλος του Συλλόγου "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ" διαγράφεται:

1) Με αίτησή του

2) Εάν επιδεικνύει αδράνεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά ή εγένετο πρόξενος ηθικής ή υλικής ζημίας εις βάρος του Συλλόγου. Η διαγραφή του γίνεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται υπό της προς τούτο συγκαλουμένης έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση προεδρεύται ειδικώς εν προκειμένω υπό του αρχαιοτέρου μέλους του Συλλόγου. Η απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών.

3) Επανεγγραφή μέλους που διεγράφη γίνεται με αίτησή του και με πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σύλλογο "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ"

Δ.΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Ο Σύλλογος "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ" διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ. που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως τoυ Συλλόγου, η δε ευθύνη των μελών του είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη του, των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ' απόλυτο αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτησή του στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κλπ. απαραιτήτων για την ψηφοφορία.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι επτά πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι δυο έως τρεις (2-3) ως αναπληρωματικοί. Oμoίως και οι τρεις πρώτοι για Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι δυο (2) ως αναπληρωματικοί.

Εις περίπτωση ισοψηφίας δύο υποψηφίων και πέραν του αριθμού των μελών του Δ.Σ. λαμβάνει χώρα κλήρωση. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διατάξεως με πρόσκληση του Προέδρου και τριών μελών του Δ.Σ. και έχει απαρτία εάν είναι παρόντα τέσσερα μέλη, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία των παρόντών.

Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν, τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Δ.Σ.

Με απόφαση του Δ.Σ. οι συνεδριάσεις μπορούν να είναι κλειστές, για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.

Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Δ.Σ. ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

Τρεις μέρες πριν από το συνεδρίαση του Δ.Σ., το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να συντάξει και να γνωστοποιήσει σε όλους τους Συμβούλους τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση και αν είναι δυνατόν τις προτεινόμενες λύσεις.

Κύριο καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εφαρμογή των διατάξεων και επιταγών του Καταστατικού, η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, η παρακολούθηση των δικών του αποφάσεων (υλοποίηση κ.λπ.), η πραγμάτωση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο των σκοπών του Συλλόγου, η σωστή διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, η εξεύρεση πόρων, η προπαρασκευή των εργασιών της Γ.Σ. των μελών, η ετήσια σύνταξη απολογισμού και προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και γενικά η δραστηριότητα όλων των μελών, προς επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Δ.Σ. σε οκτώ μέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό ψήφων εκλεγέντος υποψηφίου, συγκρoτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο.

Η Γ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει oυσιαστικά στη διαμόρφωση και βελτίωση των συνθηκών ζωής στην περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 13ο

13.1 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου " ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ"

α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του

β) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων εγγράφων. Υπoγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων

γ) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών

δ) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε αρχή, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά εποπτεύει σε όλα τα θέματα

ε) Το Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα γενικά τα καθήκοντα και αρμοδιότητες

 

13.2 Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., για την τήρηση, ταξινόμηση και φύλαξη της αλληλογραφίας και των εγγράφων του Συλλόγου, την καλή κατάσταση του Αρχείου, την τήρηση του Μητρώου των μελών. Και τέλος για το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου των συμβούλων, την σύνταξη με τον Πρόεδρο της ημερήσιας διατάξεως και των θεμάτων που θα συζητηθούν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. και την γνωστοποίησή στους συμβoύλoυς. Ο ίδιος προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία. Επίσης κρατάει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Όταν κωλύεται ο Γενικός Γραμματεύς αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ.

13.3 Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό και Προϋπολογισμό. Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ. σε ότι αφορά την αρμοδιότητά του, την διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τον προορισμό τους, τις αποφάσεις και το νόμο. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματα του Συλλόγου σε κοινό (μετά του Προέδρου) έντοκο λογαριασμό και κρατά μετρητά εις χείρας του για τρέχουσες ανάγκες ποσό το οποίο καθορίζει το Δ.Σ.

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα που έχουν κατατεθεί ή οποιουδήποτε ποσού επιχορηγήσεως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γίνεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. συνυπογράφοντας παν σχετικό έγγραφο. Απόντος του Προέδρου οι αναλήψεις γίνονται από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση Βιβλίου Ταμείου καταχωρώντας εισπράξεις και πληρωμές, αρχειοθετώντας τα σχετικά παραστατικά, δικαιολογητικά (τιμολόγια, αποδείξεις ) και οιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Ο Ταμίας συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό, Απολογισμό και Προϋπολογισμό τα οποία θέτει εις την διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής αφού έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Όταν ένα μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. με απόφασή του αναθέτει τούτο, μόνιμα η προσωρινά σε άλλο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Έφορος αναλαμβάνει τις Δημόσιες Σχέσεις του Συλλόγου. Έρχεται σε επαφή με κάθε αρμόδιο προκειμένου να επιτύχει την καλλίτερη διεξαγωγή των πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, την οργάνωση εκθέσεων, εκδρομών και θεατρικών παραστάσεων, φροντίζει για την αναβίωση των εθίμων και παραδόσεων, φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου σε πλήρη συνεννόηση με τον Διευθυντή αυτού. Προσπαθεί να καλύπτει παντοιοτρόπως ελλείψεις και παραλείψεις εις την λειτουργία του. Αναπτύσσει πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των υπευθύνων του Μουσείου και τέλος επικοινωνεί με άλλους συλλόγους και ομάδες, προκειμένου να αναπτυχθεί πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των.

ΑΡΘΡΟ15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται με όμοιο προς τον Δ.Σ. τρόπο και συγχρόνως. Η θητεία της είναι διετής.

Η Eξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά, τα βιβλία και την εν γένει διαχείριση των πόρων του Συλλόγου "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ". Δικαιούται οποτεδήποτε θέλει, αφού ειδοποιήσει τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα, να ασκήσει έλεγχο. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει γνώση όλων των λεπτομερειών του Ταμείου. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Δ.Σ., ενώ καταθέτει ανά διετία την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και Προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται πέραν των τριών μελών του Δ.Σ., ώστε να μην καθίσταται δυνατή η αναπλήρωσή τους από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπoμείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ., με μόνο θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Δ.Σ. με απόφασή του αναθέτει, σε ένα εκ των μελών του έμπειρο και ικανό να ανταπεξέλθει εις τας υποχρεώσεις του, το διαχειριστικό μέρος του Συλλόγου "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ" και του Μουσείου.

Εις δε το πλέον ικανό, έμπειρο, πρόθυμο και με συνεχή προσφορά εις την οργάνωση του Μουσείου, μέλος, την διεύθυνση του Μουσείου, για την αρτία λειτουργία του, τον εμπλουτισμό του και συνέχειά του.

17.1 O Διαχειριστής υλικού τόσο του Συλλόγου "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ" όσο και του Μουσείου είναι υπεύθυνος για το υλικό που παραλαμβάνει, που διαθέτει και που διαχειρίζεται. Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των αντικειμένων που εκτίθενται στο Μουσείο από τους προσφέροντας ή δωρητάς. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από τον προκάτοχό του (παραλαβή και παράδοση) ή το προηγούμενο Δ.Σ. με τα σχετικά στοιχεία (Βιβλία, αποθήκες, καρτέλες κ.λπ.). Τηρεί βιβλίο αποθήκης υλικού για κάθε είδoς καρτέλες χρεοπιστώσεως των μελών στους οποίους παραδίδονται κάθε φορά υλικά για χρήση, φροντίζοντας για την επιστροφή τους στην αποθήκη του μετά την χρήση τους. Οι ανωτέρω ενέργειες συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Μουσείου ως και τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Έχει υποχρέωση να αναφέρει για τα υλικά που δεν επιστρέφονται από αυτούς που τα χρεώθηκαν, εκθέτοντας τη γνώμη του εάν είναι δικαιολογημένη ή όχι η απώλεια. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υπεύθυνος. Επίσης υπεύθυνος είναι για το πάσης φύσεως υλικό (έπιπλα, σκεύη κ.λπ.) του Συλλόγου που για τη διαφύλαξη και καλή συντήρησή τους πρέπει άμεσα να ενεργήσει.

17.2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ο Διευθυντής Μουσείου θα είναι μόνιμος, εκλεγμένος από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα ανακαλείται κατόπιν αποφάσεώς του εις περίπτωση κατά την οποία θα εμπέσει σε παράπτωμα ή ατασθαλία. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαθίσταται υπό άλλου μέλους του Συλλόγου με την παραπάνω διαδικασία. Όπως και στην περίπτωση παραιτήσεως, μη υποχρεούμενος να αναφέρει τους λόγους.

Ο Διευθυντής Μουσείου είναι υπεύθυνος για την διαρκή έκθεση τoυ Μουσείου, την απρόσκοπτο λειτουργία του, τον εμπλουτισμό του, την συντήρηση των εκθεμάτων, την προφύλαξη τους από φθορές, κλοπή και καταστροφή. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του συνεργάζεται με τον Έφορο και τον Διαχειριστή για την οικονομική ενίσχυση από διαφόρους φορείς και πηγές, τον άρτιο φωτισμό και την υποδειγματική καθαριότητα του χώρoυ. Για κάθε αντικείμενο που θα εξέρχεται του Μουσείου, προς έκθεση, συντήρηση ή διόρθωση θα φέρει την ευθύνη. Για την απόλυτη προστασία του θα έχει τη σύμφωνο γνώμη ολοκλήρου του Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο και θα συνυπογράφει μετ' αυτού. Έχει υποχρέωση κάθε τέλος του έτους να διενεργεί απογραφή των εκθεμάτων μετά του Προέδρου του Συλλόγου, του Διαχειριστού και του Εφόρου. Τηρεί βιβλία προσφερόντων ή δωρητών, αντικειμένων με κωδικούς και με κάθε λεπτομέρεια, προς αποφυγή λαθών.

Οι δωρηταί, οι προσφέροντες και τα αντικείμενα θα αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά για τον καλλίτερο έλεγχο ανά πάσα στιγμή και διευκόλυνση στην ετήσια απογραφή.

Μετέχει σε όλα τα Δ.Σ. του Συλλόγου εάν το επιθυμεί και απαραιτήτως στις Γ.Σ. Εκθέτει τις απόψεις του και εις τα δύο όργανα. Επιλέγει τους συνεργάτες του, κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του Συλλόγoυ. Eπιδιώκει την άμεση συνεργασία με όλους, εξασφαλίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την αμέριστη συμπαράστασή τους. Στην συγκέντρωση των αντικειμένων, τις πηγές, στην τοποθέτησή τους στο εκθεσιακό χώρo και στην εν γένει λειτουργία του χώρoυ, μπoρεί να έχει απόλυτη πρωτοβουλία, αναφέροντας απλά και προς ενημέρωση στο σύλλογο τις απόψεις του και αποφάσεις του.

17.3 Κάθε τομέας δράσεως του Συλλόγου (Επιτροπές) όπως αυτές προβλέπoνται από τους σκοπούς του, δρούν και εργάζονται με επικεφαλής ένα σύμβουλο, που ορίζει κάθε φορά το Δ.Σ.

Ε.΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γ. Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου "ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ" και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν, εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού.

2. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., να τροποποιεί το Καταστατικό.

3. Η Γ.Σ. των μελών πραγματοποιείται τακτικό Απρίλιο ή Μάϊο, την Δευτέρα της Διακαινησίμου Εβδομάδος και έκτακτα με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση των 3/4 των τακτικών μελών και η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

4. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από δέκα (10) μέρες από την πραγματοποίηση της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

5. Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γ.Σ.

6. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, στην ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων..

7. Για τη αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Για την τροποποίηση άρθρων του Kαταστατικού ή διάλυση του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία Ύ των παρόντων και εκπρoσωπoυμένων μελών τα οποία να είναι περισσότερα από τα απόντα και μη εκπροσωπούμενα.

8. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρο της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων. .

9. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.

10. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α) για τις εκλογές οργάνων β) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού γ) για την ανάκληση μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας της Γ.Σ. και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

11. Ζητήματα πολιτικής φύσεως και εν γένει ξένα και άσχετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου δεν είναι δυνατόν να αποτελούν θέματα ημερήσιας διατάξεως και συζητήσεως εις την Γενική Συνέλευση.

12. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα όσο και τα απόντα μέλη. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Έως την τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το 1/10 των δαπανών του προηγουμένου οικονομικού έτους.

ΣΤ.΄ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΒΙΒΛΙΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί σφραγίδα σχήματος κυκλικού, ακτίνος 2.5.εκ. η οποία φέρει κυκλικά τις λέξεις "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ" και στο μέσον τα αρχικά "Σ.Φ.Σ." και στο κάτω μέρος τη χρονολογία ιδρύσεως "1997".

ΑΡΘΡΟ 21ο

21.1 Ο Σύλλογος τηρεί τα κατά νόμον απαραίτητα βιβλία και στοιχεία.

1) Βιβλίο Mητρώoυ μελών εις το οποίο αναγράφονται κατά σειρά και αύξοντα αριθμό τα μέλη του Συλλόγου

2) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

3) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων

4) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

5) Βιβλίο Ταμείου εις το οποίο καταχωρούνται οι εισπράξεις και οι πληρωμές

6) Βιβλίο ημερολογίου της γενικής δράσεως του συλλόγου.

21.2 Το Μουσείο τηρεί τα πιο κάτω αναφερόμενα βιβλία:

1) Βιβλίο παραλαβής αντικειμένων

2) Βιβλίο δανεισμού ή απομακρύνσεως αντικειμένων προσωρινά (για εκθέσεις, συντήρηση κλπ) 3) Βιβλίο αποθήκης και

4) πάν έτερον που ήθελε αποδειχθεί υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών ή ήθελε κριθεί αναγκαίο εις την πράξη.

Όλα τα βιβλία αριθμούνται, σφραγίζονται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και του Μουσείου. Για την καταστροφή βιβλίου ή σελίδος γίνεται ειδικό πρωτόκολλo τo οποίο δικαιολογεί την καταστρoφή, μoνoγράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και τα αρμόδια όργανα του Μουσείου και φυλάσσεται εις το αρχείο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Σύλλογος διαλύεται υποχρεωτικά αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 20 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Αιτήσεις για διάλυση του Συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών, με απόφαση ειδικώς προς τούτο συγκροτουμένης Γ.Σ. σύμφωνα με το νόμο. Εφόσον ο Σύλλογος διαλυθεί η περιουσία του αποδίδεται εις την Κοινότητα Κολλινών Αρκαδίας για κοινωφελείς σκοπούς. Το δε χρηματικό ποσό, ανάλογα με το ύψος του σε υποτροφία ή υποτροφίες προς άριστους μαθητάς ή άριστο μαθητή του Γυμνασίου καταγόμενο από την Κοινότητα Κολλινών Μαντινείας Αρκαδίας και διαμένοντα στην Κολλίνα ή μαθήτρια με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ο μαθητής ή μαθήτρια απαραίτητα πρέπει να είναι τέκνα γονέων γεννημένων και των δύο στη Κοινότητα Koλλινών, να κατοικούν σε αυτή και να έχουν οικογενειακή μερίδα στην ως άνω Κοινότητα.

22.1 Η δε περιουσία του Μουσείου και τα εκθέματα θα παραμένουν εις τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου στεγαζομένου εις το οίκημα του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Κολλινών Μαντινείας Αρκαδίας εποπτευομένου υπό των κάτωθι αναφερομένων:

α) Διευθυντή Μουσείου

2) Τον Διαχειριστή υλικού Μουσείου

3) Τον Έφορο του Συλλόγου

4) Τον Πρόεδρο της Κοινότητος Κολλινών

5) Τον εκάστοτε Διευθυντή Νομαρχίας Αρκαδίας

6) Τον εκάστοτε Διευθυντή αντιστοίχου υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και

7) Τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα συνυπογράφουν κατά την παραλαβή των εκθεμάτων του Μουσείου και τα οποία εκθέματα δεν δύνανται κατ' ουδένα λόγο να διαχωρισθoύν της ενότητός των - έχοντας την ευθύνη για τη συντήρηση, λειτουργία και συνέχεια του εμπλουτισμού του Μουσείου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Kαταστατικό δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρον και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 20η Ιουλίου 1997 στο Κοινοτικό μέγαρo της Koινότητoς Κολλινων της επαρχίας Μαντινείας του νομού Αρκαδίας, όπου την ίδια μέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμοδία Δικαστική αρχή κατά την έγκριση του.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει τον πρώτο Απρίλιο από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο που υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. εξουσιοδοτείται να ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΟΛΛΙΝΕΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1 ΚΑΚΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

2 ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

3 ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

4 ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

5 ΚΕΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

6 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΙΑ

7 ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ

8 ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

9 ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

10 ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

11 ΜΠΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

12 ΜΠΕΝΟΥ - ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΓΟΥ

13 ΜΠΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

14 ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

15 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

16 ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

17 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

18 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

19 ΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΩΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

20 ΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

21 ΣΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

22 ΣΥΚΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΙΑ

23 ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝΑΙ

24 ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

25 ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

14 ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ